Onze showroom te Merksem is uitzonderlijk gesloten op 1 oktober en van 8-10-2022 t/m 23-10-2022 gesloten vanwege vakantie. Online bestellingen worden gewoon uitgeleverd zonder vertraging. Onze webwinkel werkt met een actuele Voorraadstatus; Gegarandeerde levering, grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst .

Sluiten

Onze showroom te Merksem is uitzonderlijk gesloten op 1 oktober en van 8-10-2022 t/m 23-10-2022 gesloten vanwege vakantie. Online bestellingen worden gewoon uitgeleverd zonder vertraging. Onze webwinkel werkt met een actuele Voorraadstatus; Gegarandeerde levering, grote pakketten leveren wij met onze eigen bezorgdienst .

Sluiten

Algemene voorwaarden (BE)


Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van partytent-online.be
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van partytent-online
Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. partytent-online behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door partytent-online erkend.
partytent-online garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


Garantie

Grizzly Outdoor Partytenten: Op het frame en dak zit 2 jaar garantie bij normaal gebruik. ( Normaal gebruik verstaan wij opstellen voor een feest,de volgende dag aftuigen. De garantie geld niet bij permanent opstellen, ook niet bij professioneel gebruik)

KC partytenten : Op het frame en dak zit 1 jaar garantie bij normaal gebruik. ( Normaal gebruik verstaan wij opstellen voor een feest,de volgende dag aftuigen. De garantie geld niet bij permanent opstellen, ook niet bij professioneel gebruik)


Easy Up Vouwtenten: 2 jaar garantie op het frame ( Normaal gebruik verstaan wij opstellen voor een feest,de volgende dag aftuigen. De garantie geld niet bij permanent opstellen, ook niet bij professioneel gebruik) 

Outlet/showroom/Uitverkoop producten

OUTLET, SHOWROOM en UITVERKOOP producten bieden we geen garantie, en deze producten mogen niet geruild worden.

1 Toepasselijkheid
Deze leveranciersvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten.

2 Totstandkoming overeenkomst
Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door de klant. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
Wilt u de order toch nog annuleren terwijl u deze wel hebt geplaatst verzoeken wij u direct ons daarvan op de hoogte te stellen voordat er kosten zijn gemaakt voor deze order.

3 Levertijd
De bestelde artikelen worden in principe gemiddeld  3-5  werkdagen geleverd na het plaatsen van de order en ontvangst van uw betaling. Is het artikel bij moment van bestelling niet op voorraad, dan worden de goederen geleverd volgens de website aangegeven verwachte leveringsdatum. U krijgt hiervan bericht.

4 Verzending en verzendkosten
Verzenden doen wij met een koeriersdienst. De koeriersdienst doet er meestal 2 a 3 werkdagen over om het pakket bij u af te leveren.
Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzenden en verpakking is aan ons.
Als tijdstip van de juridische levering geld het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. De kosten van verzending zijn variabel en dat is inclusief verpakking verzend en administratie kosten.

5 Prijzen
De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro's (tenzij anders vermeld), maar exclusief verzendkosten. Deze staan apart vermeld bij uw bestelling.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

6 Klachten
De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan service@partytent-online.be te melden.
Klachten ter zake van leveranties dienen binnen10 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per E-mail) aan ons gedaan te worden. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen crediteren. Het te crediteren bedrag zal minus de kosten van verzending zijn. De kosten van verzending naar ons zijn geheel voor de klant. Wij nemen geen ongefrankeerde goederen in ontvangst.

7 Geschillen
Op al onze overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. De bevoegde Belgische rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan. U kunt onze klachtenservice elke werkdag bereiken via service@partytent-online.be 
In het geval dat een order moet worden gecrediteerd geschiedt dit binnen 14 (werk) dagen na ontvangst van de betaling.

8 Overmacht
Indien partytent-online door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van partytent-online.nl wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk
wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten
van de overeenkomst voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend  stakingen, uitsluitingen stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestaand op de hoogte stellen.

9 Afkoelingsperiode en ruilprocedure
Klanten van partytent-online hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen deze artikelen terug te sturen en de overeenkomst te ontbinden. De consument draagt daarbij zelf op voor de kosten van terugzending.
De goederen kunnen enkel worden geretourneerd in onbeschadigde verpakking en staat, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt zijn.
Wij zullen zorg dragen voor een snelle creditatie van de factuur minus de verzendkosten. partytent-online.nl moet altijd vooraf in dergelijke situaties op de hoogte worden gebracht per E-mail van de te retourneren goederen en graag vernemen wij ook de redenen.  Graag deze mail ook bij de reour goederen bij stoppen. Goederen die ongefrankeerd naar ons worden gezonden, accepteren wij niet als retour. Als wij een artikel niet als retour accepteren en deze weer naar de klant moeten verzenden dan zijn alle kosten voor rekening van de klant. Let er op, de artikelen moeten verkoopbaar blijven.

10 Uw Persoonlijke Gegevens
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.
Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.
 Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Foto's zijn Copywrighted en voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid

Partytent-Online is onderdeel van Bepar BVBA Ondernemersnummer: 534695771